plate

Niže plate na Kosovu

Kosovska agencija za statistiku (KAS) objavila je dokument pod nazivom „Nivo plata na Kosovu“ za 2020. Ova publikacija sadrži podatke o prosečnoj bruto i neto plati po sektorima i privrednim delatnostima u javnom sektoru (upravi), javnim preduzećima i privatnom sektoru.

Usled pandemije COVID-19 2020. godine i mera koje je preduzela Vlada, kao posledica se javilo zatvaranje i smanjenje aktivnosti privatnog sektora. Prosečna zarada je opala, kako na bruto tako i na neto nivou.

Podaci u privatnom sektoru ne uključuju mesečne dodatke na plate, jer su uključeni u godišnji bilans prihoda. Sa druge strne je, u javnom sektoru (plate isplaćene iz budžeta Republike Kosovo), izraženiji porast bruto i neto plata u odnosu na prethodne godine, što je nastalo zbog beneficija naknada u određenim sektorima.

Iznosi i poređenja

U 2020. godini prosečna bruto zarada na Kosovu bila je 466 evra, dok je u 2019. godini bila 477 evra. Dakle, došlo je do smanjenja za 11 evra u odnosu na prethodnu godinu. Dok je neto plata u 2020. bila 416 evra, u poređenju sa 2019. koja je bila 430 evra. Dakle pad za 14 evra.

Prosečna bruto zarada u privatnom sektoru u 2020. godini iznosila je 380 evra, dok je u 2019. bila 411 evra. Dakle, došlo je do pada za 31 evro. Dok je prosečna neto plata u 2020. godini bila 342 evra, u poređenju sa 2019. koja je bila 372 evra. Dakle, pad za 30 evra.

Prosečna bruto zarada u javnom sektoru u 2012. godini iznosila je 407 evra, dok je u 2020. godini iznosila 624 evra i povećana je za 217 evra ili 53,3%. Dok je prosečna neto plata sa 366 evra, koliko je bila u 2012. godini, porasla na 552 evra u 2020. Povećanje za 186 evra, ili 50,8%.

Prosečna bruto zarada u sektoru javnih preduzeća u 2012. godini iznosila je 561 evro, dok je u 2020. godini iznosila 769 evra. Povećanje za 208 evra ili 37,1%. Dok je prosečna neto plata sa 502 evra, koliko je bila u 2012. godini, porasla na 680 evra u 2020. Povećanje za 178 evra, ili 35,5%.

Najviša plata na Kosovu bila je u sektoru javnih preduzeća, dok je najniža plata bila u privatnom sektoru.

Prosek i minimalna zarada

Prosečna bruto zarada u 2020. godini, po privrednim delatnostima, bila je najveća u: Snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (956 evra); i Informacije i komunikacije (697 evra). Dok je najniža plata bila za delatnost smeštaja i ishrane (218 evra).

Prosečna neto zarada u 2020. godini, prema privrednim delatnostima, ima isti rang i to: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (842 evra); Informacije i komunikacije (616 evra); Usluge smeštaja i ishrane (200 evra).

Kosovo ima minimalnu platu koju je propisala vlada. Nijedan radnik na Kosovu ne može biti plaćen manje od ove obavezne minimalne plate. Poslodavci na Kosovu koji ne plate minimalnu platu mogu biti kažnjeni od strane kosovske vlade.

Minimalna plata na Kosovu je najniži iznos koji radnik može po zakonu biti plaćen za svoj rad. Većina zemalja ima nacionalnu minimalnu platu koju svi radnici moraju biti plaćeni.

Minimalna plata na Kosovu je 170 evra (224 dolara) mesečno za radnike između 35 i 65 godina i 130 evra za radnike ispod 35 godina. Minimalna plata na Kosovu je poslednji put promenjena 17. avgusta 2011. godine.

Izvor: ASK