rezerve

Devizne rezerve BiH smanjene u februaru za 582 miliona maraka

Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) na kraju februara 2023. godine iznosile su 15,37 milijardi maraka.

U odnosu na prethodni mesec zabeleženo je smanjenje deviznih rezervi od 582,3 miliona maraka (3,7%), dok su na godišnjem nivou devizne rezerve CBBiH manje za 975 miliona maraka (6,0%). To je objavila Centralna banka u komentaru monetarnih kretanja u februaru 2023. godine.

U odnosu na prethodni mesec, u strukturi deviznih rezervi došlo je do smanjenja ulaganja u vrednosne papire za 108,9 miliona maraka (1,6%), kao i depozita kod nerezidentnih banaka za 452,9 miliona maraka (5,4%).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju februara 2023. godine iznosili su 22 milijarde maraka i u odnosu na prethodni mesec zabeleženo je povećanje od 136,2 miliona maraka (0,6%).

Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 32,6 miliona maraka (0,3%), nefinansijskih javnih preduzeća za 15 miliona (2,5 %) i privatnih preduzeća za 105,4 miliona maraka (1,2 %).

Smanjenje kreditnog rasta je registrovano kod vladinih institucija za 10 miliona (0,9 %) i kod ostalih domaćih sektora za 6,7 ​​miliona maraka (3,9 %).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u februaru 2023. godine iznosila je 4,5 posto, nominalno 952,2 miliona maraka.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 562,8 miliona (5,4 %), privatnih preduzeća za 342,9 miliona (3,9 %) i nefinansijskih javnih preduzeća za 97,5 miliona maraka (19,0 %).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 47,8 miliona maraka (4,2 %) i kod ostalih domaćih sektora za 3,1 milion maraka (1,9 %), kažu podaci Centralne banke BiH.

Izvor: zenicablog.com