Moratorijum na otplatu kredita u Crnoj Gori

Građanima Crne Gore koji imaju kredite, a koji su posle 31. marta ostali bez posla, omogućeno je da stopiraju otplatu na šest meseci. To je odluka koju je doneo Savet Centralne banke (CBCG). Jedini uslov za aktivaciju tog moratorijuma je da na kraju decembra 2019. klijent nije imao kašnjenje u otplati duže od tri meseca i da kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan. Isti moratorijum važi i za korisnike kredita kod mikrofinansijskih institucija i kod lizing kompanija.

“Druga mjera podrazumijeva da su banke dužne da građanima – korisnicima kredita kojima je zbog posljedica pandemije na poslovanje njihovih poslodavaca, smanjena zarada za najmanje 10 odsto, na njihov zahtjev, odobre restrukturiranja kredita, u smislu produžetka roka otplate. Za osobe čija je neto zarada prije smanjenja iznosila 550 eura (što je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori) ili više, restrukturiranje se vrši ako je toj osobi, nakon smanjenja zarade i plaćanja rate za kredit, ostao raspoloživi iznos manji od 220 eura (što je na nivou minimalne zarade u zemlji). Za tu kategoriju će se produžiti rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dijela zarade, nakon izmjene plana otplate, ne bude manji od 220 eura”, objašnjavaju iz CBCG.

Za korisnike kredita čija je neto zarada pre smanjenja bila ispod 550 eura najavili su produžetak roka otplate. Tako da iznos neopterećenog dela zarade, nakon izmene plana, ne bude manji od iznosa neopterećene zarade pre smanjenja.

“Svi troškovi za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora…) padaju na teret banke”, kažu iz CBCG.

Kao treća mera, bankama se dozvoljava da pri izračunavanju dospelih obaveza, na osnovu odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama, u obračun umesto 30% uključuju 20% depozita po viđenju.